Αναλυτικοί όροι συμμετοχής στην κλήρωση ΝΑΤURA VITA – Collagen Διαγωνισμός!

A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας NaturaVita-Group.com/Collagen (εφεξής «NaturaVita-Group.com/Collagen»), διοργανώνει την παρούσα κλήρωση/προωθητική ενέργεια με τίτλο «ΝΑΤURA VITA – Collagen Διαγωνισμός!» (εφεξής «ΝΑΤURA VITA – Collagen Διαγωνισμός!»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»).

2. Διευκρινίζεται ότι η ιστοσελίδα NaturaVita-Group.com/Collagen δε σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το συγκεκριμένο Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

3. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού.

4. H ιστοσελίδα NaturaVita-Group.com/Collagen και η διοργανώτρια εταιρία JMN Pharmaceutical διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους κατά την απόλυτη κρίση τους, να παρατείνουν, να μειώνουν τη διάρκεια ή και να ματαιώνουν την Κλήρωση, καθώς και να ανακαλούν ή αλλάζουν τα δώρα/έπαθλα, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, χωρίς την κατάθεση νεότερου εγγράφου σε Συμβολαιογράφο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. H ιστοσελίδα NaturaVita-Group.com/collagen και η διοργανώτρια εταιρία JMN Pharmaceutical δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.

B. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Τρόπος συμμετοχής στην Κλήρωση και Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

i) Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται επιλέγοντας/«τικάροντας» το πεδίο απάντησης στην ερώτηση της επίσημης σελίδας NaturaVita-Group.com/Collagen «Τι είναι το κολλαγόνο;» στη σελίδα του Διαγωνισμού «ΝΑΤURA VITA – Collagen Διαγωνισμός!» στην ιστοσελίδα της ΝaturaVita-Group.com/Collagen/διαγωνισμός
ii) Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την εκ μέρους του συμμετέχοντος επιλογή/«τικάρισμα» του πεδίου απάντησης στην ερώτηση της ιστοσελίδας ΝaturaVita-Group.com/Collagen/διαγωνισμός και την επιλογή/«τικάρισμα» του πεδίου απάντηση στο άρθρο «ΝΑΤURA VITA – Collagen Διαγωνισμός!» στη σχετική τοποθεσία της επίσημης σελίδας ΝaturaVita-Group.com/Collagen/διαγωνισμός.
iii) Όσοι ολοκληρώσουν την διαδικασία συμμετοχής με επιτυχία μπαίνουν αυτόματα στη διαδικασία της κλήρωσης.
iv) Οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό.
v) Στο τέλος της κλήρωσης, κάθε μήνα, θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής. Ο νικητής θα κερδίσει ένα (1) μπουκάλι υδρολυμένο Collagen w/ Hyaluronic Acid.
vi) H διοργανώτρια εταιρία JMN Pharmaceutical και η ιστοσελίδα NaturaVita-Group.com/Collagen διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν συμμετοχή, στην οποία έχει διαπιστωθεί ή υπάρχει υπόνοια τεχνικής παρέμβασης-κακόβουλης ενέργειας.

2. Ενημέρωση για την κατακύρωση

i) Ο νικητής/νικήτρια του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί στο τέλος κάθε μήνα στην ιστοσελίδα NaturaVita-Group.com/Collagen, ή/και μέσω προσωπικού μηνύματος στο e-mail του με τη λήξη του διαγωνισμού. Βασική προϋπόθεση ώστε ο νικητής/νικήτρια του διαγωνισμού να διεκδικήσει το δώρο του είναι, να δηλώσει την αποδοχή του δώρου, να δηλώσει μία έγκυρη ταχυδρομική διεύθυνση και ένα τηλεφωνικό νούμερο επικοινωνίας και να ενημερωθεί για τον τρόπο και το χρόνο παραλαβής του δώρου του. Ο νικητής/νικήτρια θα παραλάβει το δώρο του κατόπιν επικοινωνίας με την ιστοσελίδα NaturaVita-Group.com/Collagen ή με τη Διοργανώτρια Εταιρία JMN Pharmaceutical.
ii) Αν ο νικητής/νικήτρια αρνηθεί το δώρο του ή δεν παρέχει μία έγκυρη ταχυδρομική διεύθυνση και ένα τηλεφωνικό νούμερο επικοινωνίας, τότε η ιστοσελίδα NaturaVita-Group.com/Collagen, και η Διοργανώτρια Εταιρία JMN Pharmaceutical απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και το δώρο θα κερδίζει ο πρώτος επιλαχών. Αν ούτε αυτός μπορεί να βρεθεί, το δώρο θα κερδίσει ο δεύτερος επιλαχών κ.ο.κ. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να βρεθεί κανένας νικητής, τότε το Δώρο ακυρώνεται και η Διοργανώτρια Εταιρία JMN Pharmaceutical και ιστοσελίδα NaturaVita-Group.com/Collagen δεν έχουν υποχρέωση πλέον παράδοσής του.

3. Ευθύνη

i) Η Διοργανώτρια Εταιρία JMN Pharmaceutical και η ιστοσελίδα NaturaVita-Group.com/Collagen δεν ευθύνονται σε οποιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική και νομική κατάσταση του δώρου του διαγωνισμού.
ii) Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρία JMN Pharmaceutical και η ιστοσελίδα NaturaVita-Group.com/Collagen δεν υπέχουν οιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά την χρήση του δώρου, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

4. Δώρο

i) Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν δύναται να εξαργυρωθεί σε χρήμα, ούτε να ανταλλαχθεί με άλλα. Φόροι, τέλη ή έξοδα που σχετίζονται με τη χορήγηση του δώρου βαρύνουν το νικητή.

5. Προσωπικά Δεδομένα

i) Ο συμμετέχων με τη συμμετοχή του στην Κλήρωση παρέχει στη Διοργανώτρια Εταιρία JMN Pharmaceutical και την ιστοσελίδα NaturaVita-Group.com/Collagen την ανεπιφύλακτη άδεια και συγκατάθεσή του για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Κλήρωσης.
ii) Η συμμετοχή στην Κλήρωση συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από την ιστοσελίδα NaturaVita-Group.com/Collagen ή/και από τη Διοργανώτρια Εταιρία JMN Pharmaceutical όσο και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις τωνΝ.2472/1997, 3471/2006 και 3917/2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στα πλαίσια της διενέργειας και της επίτευξης του σκοπού της Κλήρωσης.
iii) Όσον αφορά στους νικητές της Κλήρωσης και στους τυχόν επιλαχόντες αυτών, η ιστοσελίδα NaturaVita-Group.com/Collagen και η Διοργανώτρια Εταιρία JMN Pharmaceutical ενημερώνουν ότι οι ίδιοι θα επεξεργασθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξουν από τους ίδιους, με σκοπό την ενημέρωση των νικητών και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Κλήρωσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους όρους αυτούς, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου.
iv) Η Διοργανώτρια Εταιρία JMN Pharmaceutical και η ιστοσελίδα NaturaVita-Group.com/Collagen διατηρούν το δικαίωμα προβολής τoυ νικητή ή της νικήτριας (όνομα, επώνυμο) χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης.
v) Μετά την παράδοση του Δώρου και τη λήξη του Διαγωνισμού, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικού χαρακτήρα ή μη των συμμετεχόντων, του νικητή ή της νικήτριας και τυχόν επιλαχόντων του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται.
vi) Για τυχόν άσκηση από τον νικητή της Κλήρωσης ή/και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν με εκπρόσωπο της ιστοσελίδας NaturaVita-Group.com/Collagen στο τηλεφωνικό νούμερο +30 210 8027880.

6. Τροποποίηση Όρων – Δώρων

i) H ιστοσελίδα NaturaVita-Group.com/Collagen και η Διοργανώτρια Εταιρία JMN Pharmaceutical διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν οποτεδήποτε τους όρους και τα δώρα, να αναβάλουν ή και να ματαιώσουν την Κλήρωση, χωρίς προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή η ιστοσελίδα NaturaVita-Group.com/Collagen και η Διοργανώτρια Εταιρία JMN Pharmaceutical δεν θα υπέχουν οιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση όσον αφορά στους τυχερούς, που θα αναδειχθούν από την εν λόγω κλήρωση.

7. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

i) Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την Κλήρωση, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

C. Αποδοχή των όρων

1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.